I made this widget at MyFlashFetish.com.

All about my blog

I choose English subject and Bahasa Melayu for my blog details. This is because i teach English and Bahasa Melayu in this year. I aslo post some rancangan pengajaran harian and reflection about the teaching in my blog. Welcome to visit my blog. Please commend me if i have mistake in my blog.
Thank you.

Friday, December 9, 2011

rancangan pengajaran harian

Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 3
Bilangan Murid : 32 orang
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Perayaan di Malaysia
Tarikh : 7 - 9- 2011
Masa : 60 minit
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat;
i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman
mereka menyambut perayaan secara lisan.
ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan
mengenai perayaan di Malaysia.
iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai
pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing
dengan menggunakan ayat majmuk yang
betul.
Hasil Pembelajaran:
1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang
sesuai.
Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan
menggunakan bahasa yang sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul
dan memahami petikan yang dibaca.
Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada
intonansi berdasarkan tanda baca.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan
dan intonansi.
Ilmu : Bahasa Melayu, Kebudayaan
Nilai : Kesenian, menghayati, menghormati dan
Menghargai.
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan
kemahiran mengkategori.
Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan
emosi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan
pengalaman mereka mengenai perayaan yang
terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan
membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.
BBB : Power point, buku latihan dan alat
tulis.


Langkah
Isi kandungan
Aktiviti P & P
Catatan
Set Induksi
(5 minit)
Murid ditayangkan
power point yang
berkaitan dengan
jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia.
i)murid diminta untuk melihat paparan
power point dan menghayatinya.

ii)murid diminta untuk membezakan jenis
perayaan mengikut kaum dan menceritakan pengalaman mereka.

iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan
tajuk pengajaran yang akan diajari pada
hari itu.
KB : menghubungkait,
inferens

BCB: menonton dengan
aktif

BBB : power point
Langkah 1
(15 minit)
Guru memberi
teks cerita yang
bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui
power point.
i)murid dikehendaki untuk mengelik
salah satu pautan yang disediakan.

ii)murid diminta membaca petikan itu secara individu dengan kuat dan mengikut intonansi serta gaya yang betul.

iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil
memahami petikan tersebut.

iv)kemudian guru menanyakan soalan
kepada murid berkaitan dengan petikan
tersebut.
KB : membuat inferens

BCB : i) membaca dengan
intonansi yang betul.

ii) mendengar dengan aktif.
BBB : teks cerita, power
point

Langkah 2
(15 minit)

Guru
mengadakan
perbincangan
kumpulan antara
murid-murid dan
melakukan
pembentangan
melalui power
point.

i)murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan.

ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan.

iii)murid dikehendaki membentangkan
perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.

iv)kemudian kumpulan yang berjaya menyiapkan dahulu akan
membentangkan hasil perbincangan
mereka dan mereka akan mendapat ganjaran.

v)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka.

KB:  menghubungkaitkan,
menjana idea

BCB : memproses
maklumat dan melaporkan
maklumat.

KP : verbal linguistik,visual,
intrapersonal, interpersonal

Nilai : kerjasama, hormatmenghormati

BBB : power point
Langkah 3
(20 minit)
Guru memberi
latihan kepada
murid-murid.

Aktiviti
Pemgayaan:
Menulis karangan
pendek
berdasarkan
tajuk yang diberi.

Aktiviti
Pemulihan:
Menyudahkan
petikan yang
diberikan dengan
mengisi tempat
kosong.
i)guru terlebih dahulu menanyakan
kepada murid sekiranya mereka masih tidak memahami tajuk pengajaran pada
hari tersebut.

ii)guru memberi latihan kepada murid iaitu membuat karangan pendek
mengenai perbezaan perayaan di Malaysia.

iii)guru membimbing kumpulan murid
yang memerlukan pemulihan dengan
menyediakan teks cerita yang perlu
dilengkapkan dengan mengisi tempat kosong.

KB : menjana idea,
menghubungkaitkan,
membuat inferens.

BCB : mengumpul,
memproses, mencatat dan
melaporkan maklumat.

KP : intrapersonal;interpersonal,
visual, verbal-linguistik.

Nilai : bekerjasama,
menghargai,.

BBB : kertas latihan.
Penutup
 (5 minit)
Guru membuat
rumusan
mengenai
pengajaran yang
telah diajar dan
menanyakan
soalan kepada
murid akan apa
yang mereka
telah pelajari.

Guru juga
menayakan nilai-nilai murni yang
terdapat semasa
sesi pengajaran
dan pembelajaran.
i)murid digalakkan supaya mengumpul
maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambanhkan
pengetahuan mereka.

ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni
yang telah dipelajari pada hari tersebut.
Nilai-nilai murni :
-Menghargai
-Bersyukur
-Menghormati
-bekerjasama

No comments:

Post a Comment